BNMPC - CLASS TEACHER INFORMATION


 • Class: KG.
 • Section: A
 • Version: Bangla
 • Shift: Morning
 • Session: 2019
 • Group: --
 • Teacher ID: 20160005@bnmpc
 • Teacher Name: Farhana Binte Rahaman
 • Mobile Number : 01724381510
 • Class: KG.
 • Section: B
 • Version: Bangla
 • Shift: Morning
 • Session: 2019
 • Group: --
 • Teacher ID: 20110021@bnmpc
 • Teacher Name: SHARZINA PARVIN
 • Mobile Number : 01727712813
 • Class: Ten
 • Section: A
 • Version: Bangla
 • Shift: Morning
 • Session: 2022
 • Group: Science
 • Teacher ID: 20100030@bnmpc
 • Teacher Name: TASLIMA KHANAM LIPI
 • Mobile Number : 01912104483
 • Class: Ten
 • Section: B
 • Version: Bangla
 • Shift: Morning
 • Session: 2022
 • Group: Science
 • Teacher ID: 20090004@bnmpc
 • Teacher Name: MUNMUN CHOWDHURY
 • Mobile Number : 01714091176
 • Class: Ten
 • Section: C
 • Version: Bangla
 • Shift: Morning
 • Session: 2022
 • Group: Science
 • Teacher ID: 20010004@bnmpc
 • Teacher Name: MD. ARIFUZZAMAN
 • Mobile Number : 01711278675
 • Class: Ten
 • Section: E
 • Version: Bangla
 • Shift: Morning
 • Session: 2022
 • Group: Business Studies
 • Teacher ID: 20140002@bnmpc
 • Teacher Name: SHAMIMA AKTHER
 • Mobile Number : 01794687540
 • Class: Ten
 • Section: F
 • Version: Bangla
 • Shift: Morning
 • Session: 2022
 • Group: Humanities
 • Teacher ID: 20000001@bnmpc
 • Teacher Name: S.M ABDUL MATIN
 • Mobile Number : 01723573444
 • Class: Ten
 • Section: G
 • Version: Bangla
 • Shift: Day
 • Session: 2022
 • Group: Science
 • Teacher ID: 19950001@bnmpc
 • Teacher Name: MADHUSUDAN KUNDU
 • Mobile Number : 01726419216
 • Class: Ten
 • Section: H
 • Version: Bangla
 • Shift: --
 • Session: 2020
 • Group: Science
 • Teacher ID: 20180038@bnmpc
 • Teacher Name: MST. TASNIMA TAHER
 • Mobile Number : 01717854874
 • Class: Ten
 • Section: H
 • Version: Bangla
 • Shift: Day
 • Session: 2022
 • Group: Science
 • Teacher ID: 20100032@bnmpc
 • Teacher Name: SUZIT KUMAR
 • Mobile Number : 01717178904
 • Class: Ten
 • Section: I
 • Version: Bangla
 • Shift: Day
 • Session: 2022
 • Group: Science
 • Teacher ID: 20180038@bnmpc
 • Teacher Name: MST. TASNIMA TAHER
 • Mobile Number : 01717854874
 • Class: Ten
 • Section: J
 • Version: Bangla
 • Shift: Day
 • Session: 2022
 • Group: Science
 • Teacher ID: 20110007@bnmpc
 • Teacher Name: CHINMOY BHUIYAN
 • Mobile Number : 01717170957